Lojistik şirketlerine kadın çalışan kotası konmalı

Lojistik sektöründe, çağımızda dijital teknolojilerin gelişmesiyle büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmasına karşın halen erkek egemen bir algı hakim; sektörde kadın işgücü yüzde 9,1 gibi çok düşük bir seviyede seyrediyor.

Kadınların bu sektörde daha etkin yer almalarının önünde birçok engel mevcut. Özellikle yönetim kadrolarında kadın çalışan oranı çok az. Bu tabloyu eşitlemek mümkün. Bu kapsamda Birleşik Krallık merkezli CILT’in (Chartered Institute of Logistics and Transport) kadın kanadı olan ve Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği için çalışan ilk kuruluş olan WiLAT (Women in Logistics and Transport) bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette lojistik sektöründe kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için katılımcıların öncelikli önerisi, şirketlere kadın çalışan kotası konması ve artıran şirketlerin çeşitli alanlarda öncelikler sağlanması oldu.

WiLAT Türkiye, taşımacılık ve lojistik sektöründe tüm seviyelerdeki kadın istihdamının artması ve kariyer gelişimlerinin teşvik edilmesi için öneriler de içeren anket sonuçlarını açıkladı.

Anketten çıkan sonuca göre, lojistik sektöründeki kadın çalışanların karşılaştıkları en büyük zorluklar sırasıyla şöyle: “Sektörün erkek egemen olması; iş başvurularında kadınların daha az tercih edilmeleri; doğum izni ve haklarının, kadın çalışanların işlerini kaybetmesine sebep olması.”

Neredeyse yarısı zorluklarla savaştı

Ankete katılan kadın lojistikçilerin yüzde 46’sı, iş hayatında en az bir kez, kadın olduğu için fikirlerinin daha az dikkate alındığını; çalıştığım kurumda iş geliştirme konusunda erkeklere kadınlardan daha fazla fırsat tanındığını; erkek çalışanlarla aynı gayreti göstermelerine rağmen yöneticileri tarafından takdir görmediğini, kadın olduğu için terfi sürecinin uzadığını veya terfi edemediğini deneyimlediğini, iş yerinde taciz/şiddet/mobbing’e maruz kaldığını dile getirdi.

Ailevi sorumluluklar kadınlara engel

Kadınların lojistik sektöründe başarılı olmalarını ve yükselmelerini destekleyecek karakter özellikleri, “Duygusal zeka ve empatik yeteneklerinin yüksek olması; çoklu görev ve organizasyonel yeteneklerinin güçlü olması; farklılık ve çeşitlilikleri yönetebilme becerilerinin olması” olarak sıralandı. Kadınların lojistik sektöründe başarılı olmalarına ve yükselmelerine engel olan faktörlerin, ailevi sorumluluklar; kadınların mesleki yetkinliklerine yeterince güvenilmemesi; kadınlar arası rekabet” olduğu kaydedildi.

Kadın rol modeller artırılmalı

Lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmak için yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

-Sektördeki kadın rol modellerin artırılması ve görünürlüklerinin sağlanması

-İşyerleri, kreş vb. sosyal imkanlar sağlayarak kadın çalışan sayısının artırılması

-Meslek seçiminde lojistik sektörü meslek gruplarıyla ilgili farkındalık oluşturulması

-Lojistik sektöründe kadınların mesleki/liderlik artırılması için gereksinim duyulan, liderlik ve kişisel gelişim, yabancı dil becerileri, bilgisayar becerileri, dijital yatkınlık eğitimlerinin verilmesi.”

“Fırsat eşitliği sağlanmalı”

Ayrıca ankette lojistik sektöründe kadın istihdamının arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için katılımcı önerileri ise şu şekilde:

-Şirketlere kadın çalışan kotası konmalı ve artıran şirketlerin çeşitli alanlarda öncelikler sağlanmalı

-Devlet kreş ve okullarının tam gün düzeninde olmalı

-Taciz vb. durumlar için şirket politikaları oluşturulmalı

-Özellikle saha çalışmalarında kadınların başarılı olmasının önünde bir engel olmadığı, yenilikçi yaklaşımların ve değişim yönetiminin kadınlar tarafından başarıyla gerçekleştirildiği ön plana çıkartılmalı, eşitlik öncelenmeli

-Şirketlerde cinsiyet eşitliği eğitimi erkeklere de verilmeli

-Fırsat eşitliği konusunda şirket için politikalar oluşturulmalı

-Meslek liselerinin lojistik bölümlerinin kız öğrenciler tarafından tercih edilmesi için burs imkanları sağlanmalı

-Kadınlara uygun, güvenli, kadın dostu çalışma ortamları hazırlanmalı, esnek çalışma saatleri sağlanmalı

-Lojistik sektörünün üniversite öğrencilerine etkin tanıtımı yapılmalı

-Kadınların lojistik sektöründeki ulusal ve global yayınlara, araştırma ve makalelere erişimi sağlanmalı