Yargıtay’ın estetik ameliyatlara ilişkin kararı

Bilhassa sosyal medyanın yoğun kullanımı ile ortaya çıkan güzellik algısıyla, dış görünüşte değişiklik oluşturmayı hedefleyen estetik ameliyatlarının sayısında tüm dünyada artış yaşandığı bilinmektedir. Ameliyat sonrası hedeflenilen ve arzu edilen sonucun gerçekleşip gerçekleşmemesi, istenilen sonucun gerçekleşmemesi halinde ise; ameliyat olan kişinin, ameliyatı gerçekleştiren doktora yöneltebileceği yasal talepleri, güzelleşme hedefli estetik ameliyatların sayısında yaşanan artışla birlikte yargı…

Read & shop

Banka müdürünün eyleminden bankanın sorumluluğu

Son dönemde gündemde sıkça yer aldığı üzere; banka çalışanlarının iş ve işlemleri kapsamında ortaya çıkan zararların hukuki sonuçları dairesinde; Banka’nın çalışanı konumundaki müdürlerinin kusurlarından sorumlu olup olmadığı kamuoyunun dolaylı tartışma konusu durumundaydı… Söz konusu gündem tartışmalarının hukuki çerçevesini çizmek açısından; Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu güncel nitelikteki kararını dikkate almak yerinde olacaktır. Yargıtay11. Hukuk Dairesi…

Read & shop

Şerefe Karşı Suçlar

Türk Dil Kurumu’na göre Şeref; “başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur” olarak; Hakaret ise “küçültücü söz veya davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavramların suç boyutunun ele alındığı, Şerefe Karşı Suçlar ise, Türk Ceza Kanunu’nda ise 125-131. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçu; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir…

Read & shop

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

3 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 08 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı sayılanların emekliliğe hak kazanması için bulunması gereken koşullara düzenleme getirilmiştir. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) şeklinde dillendirilen düzenleme ile…

Read & shop