Şerefe Karşı Suçlar

Türk Dil Kurumu’na göre Şeref; “başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur” olarak; Hakaret ise “küçültücü söz veya davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavramların suç boyutunun ele alındığı, Şerefe Karşı Suçlar ise, Türk Ceza Kanunu’nda ise 125-131. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçu; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir…

Read & shop

Sosyal medya için yeni bir devir

18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yaptığı değişikliklerle ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na…

Read & shop

Tutuklama nedir?

Tutuklamanın niteliği üzerinde çalışmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Maddesinde teminat altına alınan “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesi üzerinden “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Prensibini hatırlamak gerekmektedir. Anayasamızın ortaya koyduğu bu ilke, tüm koruma tedbirlerine ilişkin verilecek kararlarda, herkesin ilgili kanuna…

Read & shop

Hukuk gündeminin günlük hayata yansımaları

Noterler Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapabilecek 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecektir. Kanun kapsamında; noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili…

Read & shop

Ürünlerdeki ayıplardan elektronik ticaret sitelerinin sorumluluğu

İnternet kullanımının bilgisayarlarla sınırlı kalmayarak, akıllı cep telefonları vasıtasıyla son derece yaygın hale gelmesiyle; geleneksel alışveriş yöntemlerine alışkın tüketici bakımından, elektronik alışveriş de ciddi bir seçenek olmuş, dolayısıyla satın alma davranışları açısından, elektronik ticaret siteleri, hem tüketici hem de üretici için günlük hayatın bir parçası haline  gelmiştir. Elektronik ortamda yapılan alışverişlerin birçok avantajının yanında, satın…

Read & shop

Zeytine verilen zararın telafisi güç ve imkânsız

01/03/2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde;  zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine olanak tanınmış; ilgili yönetmeliğin iptali…

Read & shop

Dövizli sözleşmelerde hukuki gerekçe

Sözleşmeler Hukuku’nun temel ilkelerinden olan “ahde vefa” ilkesi doğrultusunda, sözleşmesel ilişkilerde tarafların üstlendikleri yükümlülüklere ilişkin ifa borçlarının, sözleşmenin kurulması sonrası değişen şartlardan etkilenmemesi gerekir. Bu noktada, yerleşik anlayışa göre; sözleşmenin akdedilmesinden sonra, önceden tahmin edilemeyen olayların ortaya çıkmasının ve borçlu açısından borcun ifasını güçleştirmesinin borca etkisi olmamaktadır. Buna rağmen, “sözleşmenin kurulması sırasında mevcut olan şartlar…

Read & shop

Kira bedelinin belirlenmesi ve dövizle işlem yasağı

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında kira bedeli belirlenmesi hususunu düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesine göre; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olmaktadır. Dolayısıyla bir kira sözleşmesine ilişkin artış belirlenirken, üst sınır olarak ancak, bir önceki…

Read & shop