Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş
Ana Sayfa / 

Türkiye’nin sıkıntıları aşılır mı?

12.10.2018
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Evet... Ancak!

Tür­ki­ye bu­gün için cid­di bir dar bo­ğaz­da. Bu dar­bo­ğaz­la­ra bi­raz alış­kan­lı­ğı­mız var. Es­ki­den 10 yıl­da bir ya­şa­nan eko­no­mik ve si­ya­si kriz­le­rin ara­lı­ğı şim­di­ler­de da­ral­dı. Da­ha sık ya­şar ol­duk. Evet, Tür­ki­ye şu an­da hem içer­de hem de dı­şa­rı­da es­ki kriz­le­rin ben­ze­ri­ni ya­şı­yo­ruz. Dö­viz kur­la­rın­da ya­şa­nan ar­tış, ya­ba­nı ül­ke­ler­le iliş­ki­ler de si­ya­si kri­ze bağ­lı­dır. Bu sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­sin­de en bü­yük amil ise ken­di­miz ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zin ata­ca­ğı adım­lar­dır. Bu­nun da ku­ral­la­rı, eko­no­mi­de de dış po­li­ti­ka­da da ulus­la­ra­ra­sı ku­ral­la­rı uy­gu­la­mak­tır. 

Bir ül­ke­nin ge­le­ce­ği uzun, or­ta ve kı­sa dö­nem­li stra­te­ji ve plan­la­ma­la­rı­nın doğ­ru­lu­ğu, ıs­ra­rı ta­viz ver­me­me­si ile şe­kil­le­nir. Tür­ki­ye’nin geç­miş­ten bu­gü­ne si­ya­set­çi­le­ri ise bu dik­kat­te pek ba­şa­rı­lı ola­ma­mak­ta­dır­lar.

İs­tik­rar­lı po­li­ti­ka­lar ül­ke­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de sı­kın­tı­lar var­sa ve bun­lar ta­rih­sel bir ta­kım geç­miş­ler­le il­gi­li ise da­ha faz­la ta­kip ve stra­te­ji ge­rek­ti­rir.

Ül­ke­miz iç­te de sı­kın­tı­da­dır. Özel­lik­le “Kür­t” me­se­le­si Tür­ki­ye’nin ge­liş­me­si­ni ön­le­mek is­te­yen­le­rin çok­ça mü­da­ha­le­de bu­lun­du­ğu bir alan­dır.

Me­se­le­nin çö­zü­mü için işin ger­çe­ği­ni iyi­ce an­la­ma­mız ge­re­kir. Tür­ki­ye; İn­gi­ltere, Ame­ri­ka ve İs­ra­il üç­ge­nin­de is­te­nen ha­le ge­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lın­da Irak, Su­ri­ye ile ka­rış­tı­rı­la­rak Tür­ki­ye’nin gü­ne­yin­de bir “Kür­dis­ta­n” ko­ri­do­ru açıl­mak is­te­ni­yor. Bu ko­ri­dorun “Ak­de­niz’e” uza­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. İş sa­de­ce ko­ri­dor aç­mak­la da kal­mı­yor. Bir “Kon­fe­de­ra­tif dev­let­çik­le­r” ha­lin­de bu böl­ge­yi ye­ni­den di­zayn et­mek is­ti­yor­lar.

Tür­ki­ye ma­ale­sef bu pla­nı an­la­mak­ta bi­raz geç kal­mış­tır.

“S­tra­te­jik or­ta­k” or­tak ola­rak gör­dü­ğü ABD’ye al­dan­mış­tır.

Du­rum ha­ri­ta­sı ne şu an­da?

Evet, ABD ve NA­TO’nun tav­rı Tür­ki­ye’yi Rus­ya’nın ya­nı­na it­miş bu­lun­mak­ta­dır. An­cak Türk ta­ri­hi­ni in­ce­ler­se­niz, en çok ara­mı­zın bo­zul­du­ğu ve harp et­ti­ği­miz ül­ke Rus­ya’dır. Rus­ya’nın ne ka­dar gü­ve­ni­lir bir ül­ke ol­du­ğu ise be­nim için hep so­ru işa­re­ti­dir.

Ama şu an­da be­ra­ber ol­ma mec­bu­ri­ye­ti­miz var. İran ile de asır­la­rın re­ka­be­ti için­de­yiz. İran’ın en önem­li ku­su­ru kıs­kanç­lı­ğı­dır.

Pe­ki, şu an­da ABD’nin ön­der­li­ğin­de oy­na­nan oyun ne­dir? Tür­ki­ye’yi eko­no­mik ola­rak çök­tür­mek ve is­te­di­ği­ni yap­tır­mak­tır.

Bu olur mu? Ola­bi­lir de ola­ma­ya­bi­lir de? Bu bi­zim si­ya­set, stra­te­ji ve ta­rih­sel tec­rü­be­ler ışı­ğın­da ala­ca­ğı­mız ted­bir­le­re bağ­lı­dır. Tür­ki­ye’ye yö­ne­len sal­dı­rı­la­rı ber­ta­raf et­mek bi­zim eli­miz­de.

Eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın şart­la­rı bel­li­dir. Ted­bir­le­ri ağır ama ça­re­siz de­ğil­dir.

Bu­nun için “Tek gü­ç” oda­ğı olan Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı’nın eki­bi çok önem­li­dir. Bu­gü­ne ka­dar ya­nın­da olan da­nış­man­la­rı­nı iyi­ce göz­den ge­çir­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı eko­no­mi­yi ve dip­lo­ma­si­yi iyi bi­len ki­şi­ler­den seç­me­li­dir.

Dün­ya iliş­ki­le­rin­de bir “Dip­lo­ma­sı­” li­sa­nı var­dır. Bu li­sa­nı çok us­ta­lık­la kul­lan­ma­mız ge­re­kir. Dip­lo­ma­si­yi iyi ça­lış­tır­ma­lı­yız. Dış po­li­ti­ka­da Tür­ki­ye’nin tec­rü­be­li, çok ba­şa­rı­lı in­san gü­cü­nü ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çir­mek ge­re­ki­yor.

Sı­kın­tı­lar eko­no­mik ve ulus­lar ara­sı ol­sa da Tür­ki­ye’nin bun­la­rı aşa­cak gü­cü ve tec­rü­be­si var­dır. So­run­lar plan­cı bir ko­or­di­nas­yon­la çö­zü­lür. Çö­züm için duy­gu­la­rı­mı­zı bir ke­na­ra bı­rak­ma­lı­yız. Or­tak akıl­la, ta­rih­sel ve gü­nün den­ge­le­ri­ni çok iyi gö­ze­te­rek çö­züm yol­la­rı ara­ma­lı­yız.

Tür­ki­ye bu gü­ne ka­dar pek çok ko­nu­mun­dan ile­ri ge­len dert­le­ri at­lat­mış­tır. Zor ama bu­nun­da hak­kın­dan ge­le­cek­ti­r…

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar
Website Security Test