Danıştay, YÖK’ün kararını iptal etti

Danıştay, Ankara Barosu'nun başvurusu üzerine; YÖK’ün hukuk fakültesi mezunu olmayanlara tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapma imkanı sağlayan kararını iptal etti.

Ankara Barosu, YÖK’ün 2009 yılında hukuk fakültesi mezunu olmayanlara tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapma imkanı sağlayan aynı zamanda kararın alındığı tarih itibarıyla hukuk fakültesi mezunu olmamasına rağmen doktorasını tamamlamış olanlara da doçentlik başvurusu yapabilme olanağı tanıyan kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Ankara Barosu’nun talebini inceleyen Danıştay 8. Daire, hukuk fakültesi mezunu olmayanların hukuk alanında doktora öğretimine devam edebilmeleri için hukuk lisans programından eksik dersleri tamamlamalarına ve hukuk fakültesi mezunu olmayanlardan sadece kararın alındığı tarih itibarıyla hukuk alanında doktora programında kabul edilmiş olup bu öğrenimini başarıyla tamamlayanların haklarının saklı tutulmasına karar verildiği, YÖK’ün bu kararında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

Danıştay 8. Daire’nin bu kararını temyiz eden Ankara Barosu’nun talebini Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu inceledi ve ‘Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu. İdari Dava Daireler Kurulu’nun bozma kararına göre tekrar karar veren Danıştay 8. Daire, YÖK’ün bu kararının iptaline karar verdi. YÖK, 8. Daire’nin bozma kararına karşı İdari Dava Daireler Kurulu’na ‘kararın düzeltilmesi’ için başvurdu.

YÖK’ün ‘Düzeltme’ talebini inceleyen Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, talebin reddine karar verdi. İdari Dava Daireler Kurulu’nun kararında şöyle denildi:

* “Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir.

* Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen Kanun maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi.”