MUHİTTİN BİLGET GÖZLEM İÇİN YAZDI: Bütçe gelirinde aslan pay vergilerin

Ülke ekonomisini değerlendirirken önemli göstergelerden biri de şüphesiz devletin bütçesidir.  

Zira ülke olarak yaratılan GSYİH’nın %23-24’ü, yani neredeyse dörtte biri vergi ve diğer gelirler biçiminde kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının finansmanın kullanılmaktadır.  

Bu nedenle, bütçe gelirleri ve harcamalarının mevzuata uygunluk, performans ve hesap verilebilirlik anlamında izlenmesi ve vergi ödeyici konumundaki vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi son derece önemlidir. 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, AB-Maastricht kriterlerinde kabul edilen azami bütçe açığının GSYİH’ya oranı %3 olduğundan hareketle, 2003-2021 döneminde, 2008-2009 global kriz dönemi hariç, Türkiye’nin bütçe açığının %3 veya biraz altında seyrettiğini ve bu nedenle kamu maliyesi tarafından belirgin bir disiplinle hareket edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, 2022 yılı bütçesi, Aralık 2021’de 1.751 milyar TL gider, 1.258,3 milyar TL gelir ve 278,4 milyar TL bütçe açığı şeklinde T.B.M.M.’de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2021 yılının son çeyreğinde faiz ve enflasyon cephesinde yaşanan radikal değişimler dikkate alınmadığı için, yüksek kur ve yükselen enflasyona ve sanayinin olumlu temposuna paralel olarak bütçe gelirlerinde neredeyse %100’e varan artışlar yaşandı. Artan gelirin harcanabilmesi için Ek Bütçe yapıldı ve T.B.M.M.’de onaylandı. Temmuz 2022’de yürürlüğe girdi. Bu suretle, 2022 bütçe giderleri 1.751 milyar TL’den 2.381,5 milyar TL’ye, bütçe gelirleri 1.472,6 milyar TL’den 2.553,1 milyar TL’ye ve bütçe açığı da 278,4 milyar TL olarak revize edildi. Görüleceği üzere giderlerde %61,7, bütçe gelirlerinde ise %73,4’lük bir artış söz konusu oldu. 

 

milyar TL  2022 Bütçesi 

Başlangıç 

2022 Bütçesi 

Ek Bütçe Sonrası 

Artış Oranı (%) 
Bütçe Giderleri  1751,0  2831,5  61,7 
Faiz Giderleri  240,4  329,8  37,2 
Bütçe Gelirleri  1472,6  2553,1  73,4 
Vergi Gelirleri  1258,3  2338,8  85,9 
Bütçe Açığı  278,4  278,4  0,0 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

2022 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin 11 aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Tablodan da görüleceği üzere, 2021 yılının aynı dönemine göre giderler %94,7 artarken, gelirler %100,2 artmış ve bütçe açığı planlananın oldukça altında gerçekleşmiş durumda.  

Gelirlerin içinde vergi gelirlerinin payının %85’lerde seyretmesi ne kadar olumlu ise, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerindeki payının %65’lerde seyrediyor olması da vergi adaleti anlamında o kadar olumsuz.  

İkinci önemli husus, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, vergide tahakkuk-tahsilat oranının 2002-2022 döneminde %90’lardan %80’lere kadar düşmesi. Özellikle 2014’ten sonraki düşüşler dikkat çekici ve vergi sistemimizin sağlığı açısından sürdürülebilir değil. Neredeyse birkaç yılda bir gerçekleştirilen yapılandırma veya vergi affı uygulamalarının bu sonuçta etkili olduğu da açık.  

 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Şimdi, 2022 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve T.B.M.M.’de kabul edilen 2023 Bütçesi’ne karşılaştırmalı bir göz atalım.  

  Bütçe Gelirleri (milyar TL) 
  2022 11 Aylık  %  2023 Bütçesi  % 
Vergi  2141,8  84,1  3199,5  84,0 
Gelir  314,6  12,4  495  13,0 
Kurumlar  498,7  19,6  619,1  16,2 
KDV (İthalde Alınan Dahil)  682,6  26,8  1135  29,8 
ÖTV  367,3  14,4  510,6  13,4 
Diğer  278,6  10,9  439,8  11,5 
Diğer Gelirler  405,4  15,9  610,6  16,0 
TOPLAM  2547,2  100,0  3810,1  100 
Bütçe Açığı  20,4    659,5   
GİDERLER TOPLAM  2567,6    4469,6   

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

  Bütçe Giderleri (milyar TL) 
  2022 11 Aylık  %  2023 Bütçesi  %   
Personel  494,4  19,6  948,1  21,2   
SGK Primi   76,4  3,0  154,6  4,1   
Mal ve Hizmet Alımı  178,8  7,1  318,7  8,4 
Cari Transferler  1090,8  43,2  1681,5  44,1 
Sermaye Giderleri Transferleri  207,4  8,2  351,8  9,2 
Faiz Gideri  292,6  11,6  565,6  14,8 
Diğer  185,2  7,3  449,3  11,8 
TOPLAM  2525,6  100  4469,6  100 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 

2023 yılı bütçesini, ortalama 21,51TL olarak dikkate alınan dolar kuru cinsinden hesapladığımızda, aşağıdaki gibi bir tablo oluşmaktadır. Bu tablodan da görüleceği gibi, 2023 yılı bütçe gideri 207,8 milyar dolar (GSYİH’nın %24’ü), geliri 177,1 milyar dolar (GSYİH’nın %20,4’ü) ve bütçe açığı ise 30,7 milyar dolardır (GSYİH’nın %3,5’i).  

  2023 Bütçesi 
  TL 
(milyar) 
$ 
(milyar) 
GSYİH Oranı (%) 
Bütçe Gideri  4469,6  207,8  24,0 
Faiz Gideri  565,6  26,3  3,0 
Bütçe Geliri  3810,1  177,1  20,4 
Vergi Gelirleri  3199,5  148,7  17,2 
Bütçe Açığı  659,5  30,7  3,5 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Tablodan da görüleceği üzere, 2023 yılı tahmini 18.677 milyar TL’lik GSYİH’nın %24’ü (4.469,6 milyar TL) bütçe giderlerine tahsis edilmekte; bu tutarın 3.810,1 milyar TL’lik kısmı bütçe gelirleri ile (GSYİH’nin %20,4’ü), kalan 659,5 milyar TL bütçe açığı da (GSYİH’nin %3,6’sı) borçlanma ile finanse edilmektedir.  

Bütçe giderlerinin kompozisyonuna bakıldığında, sermaye giderlerine ayrılan kısmın %9,2’de kaldığı; giderlerin %65,3’üne tekabül eden kısmın cari transferler ve personel giderlerinden oluştuğu; bu haliyle bütçenin sosyal kesimlere kaynak dağıtır hale geldiği; yatırımlara kaynak aktarmada yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır ve maalesef son yıllarda hep böyle olmuştur.