Hukuk gündeminin günlük hayata yansımaları

Noterler Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapabilecek

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecektir. Kanun kapsamında; noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacak; taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacaktır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacaktır.  Noterlerin, taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacakları kanunda açıkça düzenleme altına alınmıştır. Bununla birlikte; tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.   Taşınmaz satış sözleşmenin noterliklerde yapabilmesini hayata geçiren söz konusu düzenleme; uygulamada tapu müdürlüğü ve noterliklerce kullanılacak bilişim sisteminin kurulumu tamamlandığında Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilerek yürürlüğe girecektir. Kanun’da söz konusu bilişim sisteminin 1/1/2023 tarihine kadar kurulacağı, Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi altı aya kadar uzatabileceği belirtilmiştir.

Türk Lirası Kredi Kullanımı Sınırlamalara Tabi Olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 24 Haziran 2022 tarihli, 10250 sayılı kararıyla bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanımlarına ilişkin birtakım sınırlandırmalar ortaya koymuştur.

Söz konusu karar doğrultusunda; kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına  ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına yönelik sınırlamalar ortaya koyulmuştur. Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan Şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından (bağımsız denetim kuruluşu) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu Şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine – YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına karar verilmiştir. Uygulama kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılacağı ifade edilmiştir.

Kira Artış Oranları Konutlar Bakımından %25 Sınırını Aşamayacak

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesi doğrultusunda Türk Borçlar Kanunu’na “Geçici Madde 1” eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, 11.06.2022- 01.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde konut kiraları bakımından üst sınır %25 olarak belirlenmiştir.  Bununla birlikte, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacaktır.  

Loading