Ürünlerdeki ayıplardan elektronik ticaret sitelerinin sorumluluğu

İnternet kullanımının bilgisayarlarla sınırlı kalmayarak, akıllı cep telefonları vasıtasıyla son derece yaygın hale gelmesiyle; geleneksel alışveriş yöntemlerine alışkın tüketici bakımından, elektronik alışveriş de ciddi bir seçenek olmuş, dolayısıyla satın alma davranışları açısından, elektronik ticaret siteleri, hem tüketici hem de üretici için günlük hayatın bir parçası haline  gelmiştir. Elektronik ortamda yapılan alışverişlerin birçok avantajının yanında, satın alınan ürünün ayıplı olması hali, tüketiciler bakımından risk teşkil etmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2021/4000 E. 2021/11403 K. sayılı kararı 25/01/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili kararda, Yargıtay, internet ağı üzerinden elektronik ticarete imkân sağlayan bir elektronik ticaret şirketinin, elektronik ticaret sitesi üzerinden yapılan alışverişe konu ürünün ayıplı olmasından dolayı sorumlu olup olmadığını değerlendirmiştir.

Sözü edilen karar kapsamında, elektronik ticaret sitesinin  aracı hizmet sağlayıcısı konumunda olduğu ve taraflar arasında mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formuna göre satıcı tarafın üçüncü bir kişi olduğu belirtilmiş, “bu durumda, aracı hizmet sağlayıcının hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı anlaşılmaktadır.” şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamı yönünden yapılan açıklamalar ve mevzuat mütalaaları doğrultusunda; aracı hizmet sağlayıcı sıfatı bulunan elektronik ticaret sitesi üzerinden yapılan satışta; satışa konu malın ayıplı olması nedeniyle, elektronik ticaret sitesinin sorumluluğunun bulunmadığına dair hüküm kurulmuştur. Bu karar doğrultusunda, satıcıların elektronik ticaret siteleri vasıtasıyla sattıkları ürünlerdeki ayıplardan, satışın gerçekleştirildiği elektronik ticaret sitesinin sorumluluğunun bulunmadığı gözetilmiştir. Yargıtay’ın bu konudaki kararı; elektronik ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, satın alınan malın ayıplı olması halinde; ayıptan doğan sorumluluğun belirlenmesi açısından yol gösterici niteliktedir.

Loading