Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hukuk gündeminde iş yaşamını ilgilendiren neler var?

2021 yılı, dünyanın salgınla mücadelesinin devam ettiği, dolayısıyla kurum ve kuruluşların da kendilerini salgının etkilerine göre dizayn ettikleri, mevzuatın da bu doğrultuda şekillendiği bir yıl oldu. Daha önce deneyimlemediğimiz çalışma usulleri, iş yapma tarzları ve hatta yaşam stilleri gündemimizde yer buldu. Bu çalışmada, tüm dünyanın yaşadığı bu değişim eşliğinde mevzuatın da getirdiği değişikliklerle Kasım 2021 itibariyle iş yaşamını ilgilendiren belli başlı birkaç başlık kapsamında gündeme bir bakış getirilmektedir.

Türkiye’de e-duruşma dönemi

30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik uyarınca, ülkemizde hukuk yargılamalarında e-duruşma sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Eylül 2021 tarihinden itibaren pilot olarak uygulanmaya başlayan bu sistem, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı bilgiye göre; Kasım 2021 itibariyle ülkemizin 81 ilinde uygulamaya geçmiştir. Yönetmelik kapsamında taraflardan birinin talebiyle, mahkemenin, talep eden tarafın ya da vekilinin, duruşmaya e-Duruşma Sisteminden katılmalarına karar vermesine olanak verilmiştir. Ayrıca, yine taraflardan birinin talebi üzerine mahkemenin, tanığın, bilirkişinin veya uzmanın dinlenmesinin de e-Duruşma yoluyla yapması mümkün kılınmaktadır. Bu gelişme ile birlikte, duruşmaların çevrimiçi olarak yapılması ülkemizdeki yargılama faaliyetleri bakımından devrimsel bir yenilik olmakta, bilhassa Covid-19 salgını devam ederken, adliyelerde yaşanan fiziki yoğunluğun azaltılması açısından faydalı bir yöntem olduğu, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığı ve emek ile zaman tasarrufu sağladığı göze çarpmaktadır.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kaydı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir. Daha önce, VERBİS’e kayıt zorunluluğu bakımından açıklanan süreler, salgın nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı ile uzatılmıştır. Bu doğrultuda, veri sorumlularının en geç 31 Aralık 2021 tarihinde VERBİS’e kayıt olmaları gereklidir. Özetle 31/12/2021 tarihine kadar;

•             Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

•             Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

•             Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kaydı yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İleri Tarihli Çeklerde İbraz Yasağı

6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kılınmıştır. İbraz yasağına ilişkin bu süre daha önce 31/12/2021 tarihinde sona ermekte iken; “COVID-19 nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkân tanınması ve işletmelerin devamlılığının sağlanarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunması” gerekçeleriyle bu süre uzatılmış; çeklerin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı 31/12/2023 tarihine kadar geçersiz kılınmıştır.

Şirketlerde Tasfiye Sonucu Varlık Dağıtımı

6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Türk Ticaret Kanunu uyarınca tasfiye sürecindeki şirketlerin kalan varlıklarını dağıtması için öngörülen 6 aylık zorunlu bekleme süresi 3aya indirilmiştir. Buna göre; tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılacaktır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanacaktır. Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılmayacaktır. Bununla birlikte, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilecektir.

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerce işyerlerinde Covid-19 kapsamında alınabilecek yeni tedbirlere dair bir duyuru yayımlanmıştır. Bakanlığın duyurusuna göre; işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmaktadır. Bununla birlikte, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından talep edilebilecek durumdadır. Belirtmek gerekir ki; PCR testi sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.